HealthWatch.se

Dan Hasson är en av grundarna till HealthWatch.se som erbjuder forskningsbaserade verktyg för modern, proaktiv, hälsosam och faktabaserad organisationsutveckling. Systemet innehåller enkla, vetenskapligt beprövade och tidseffektiva verktyg för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, effektiv stresshantering, samt säkerställa god och hälsosam arbetsmiljö. HealthWatch.se riktar sig till hela organisationen och innehåller funktioner och verktyg för individer, chefer, HR och ledning.

Systematiskt och proaktivt hälsofrämjande arbete

HealthWatch.se är helt automatiserat och bygger på interaktiv självhjälps- och självutbildningsteknologi. Det betyder att man i anslutning till momentan återkoppling också får skräddarsydda handlingsplaner och verktyg för självhjälp och utbildning i olika format så att de passar olika inlärningsstilar och preferenser. Dessa verktyg utformas på såväl individ- och gruppnivå som på organisationsnivå för att kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

För grupper och organisationer

På grupp- och organisationsnivå erbjuder HealthWatch.se realtidsstatistik, utbildningsverktyg och stöd för chefer och ledning. Regelbundna realtidsmätningar, ibland kombinerade med fördjupande mätningar, används som underlag för kontinuerlig faktabaserad dialog om möjliga behov av insatser för att säkerställa hälsa, välbefinnande, stresshantering och hållbar psykosocial arbetsmiljö på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta skapar förutsättningar för delaktighet och proaktiv hälso- och organisationsutveckling. HealthWatch.se innehåller OBM-baserat stöd för att optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje samt för att motverka ohälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Läs mer >